Лекарска консултативна комисия FiHealth Пловдив

Експертизата на временната неработоспособност. Общата ЛКК е с постоянен състав и в нея се включват трима специалисти: невролог (неврохирург), хирург (ортопед) и председател – специалист по вътрешни болести с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина; общата ЛКК не разглежда случаите с психични и очни заболявания и гледане и придружаване на деца до 16-годишна възраст, които се разглеждат от съответната специализирана ЛКК; в заседанията на общата ЛКК участват и тримата специалисти; Лекарската консултативна комисия освидетелства лицата:
1. за продължаване на отпуск за временна неработоспособност над 14 дни за едно или повече заболявания без прекъсване;
2. за трудоустрояване за повече от един месец;
3. за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения – това е за специализираните ЛКК
4. за професионално ориентиране;
5. чиито болнични листове са издадени еднолично и са обжалвани;
6. когато са подали жалба срещу лекуващия лекар (лекар по дентална медицина) по повод неправилна оценка на работоспособността им и отказ да се издаде болничен лист;
7. за подготовка на документи и насочване към ТЕЛК при предхождаща временна неработоспособност;
8. (изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.) за извършване на преценка по чл. 3, ал. 6 и издаване на „Медицинско удостоверение“ по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и от министъра на правосъдието;
9. за изготвяне на документи съгласно други нормативни актове.