Застраховка „Злополука ”

Sign here, please

Застраховка „Трудова злополука”

Разработена изцяло по Наредба 24 приета с ПМС от 06-02-2006г, за задължително застраховане на работници и служители. Покрива следните застрахователни рискове:

  • Смърт на застрахованото лице, вследствие на трудова злополука.
  • Трайно намалена работоспособност на застрахованото лице,  вследствие на трудова злополука.
  • Временна неработоспособност на застрахованото лице,  вследствие на трудова злополука.
    Забележка: Предлага се на директна продажба от „Фи Хелт Застраховане” АД и може да бъде сключена в офис на застрахователя.

Застраховка „Фи Хелт Партньор”

Продукт при, който застрахователя поема отговорност за рискове свързани с живота, здравето и телесната цялост на застрахованото лице в резултат на злополука. Възможен е избор на:

  • Индивидуално покритие или
  • „План Семейство”, при който се застраховат физическо лице, неговият съпруг, партньор и/или дете/деца.
    Забележка: Предлага се през КОЛ центъра на „ПИБ” АД