Правна информация

Всяко лице, което получи достъп до уеб сайта на FiHealth  в worldwide web (www.fihealth.bg), се съгласява със следното:

Използване на уеб сайта на FiHealth 
Цялото съдържание на уеб сайта на FiHealth е предмет на авторско право с всички запазени права. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или части от уеб сайта на FiHealth  при условие, че не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Зареждането или копирането по друг начин от уеб сайта на FiHealth  не ви дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел уеб сайта на FiHealth  без предварително писмено разрешение на FiHealth .
Без обвързаност
Тъй като FiHealth  полага разумни усилия да събере информация от източници, за които счита, че са достоверни, FiHealth  не заявява информацията или мненията, съдържащи се в нейния уеб сайт, са точни, достоверни или пълни. Информацията и мненията, съдържаща се в уеб сайта, се предоставят от FiHealth само за лично ползване и с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие.
Без гаранции
Информацията и мненията, съдържащи се в уеб сайта на FiHealth , се предоставят без гаранции от какъвто и да е вид, както точно изрични, така и подразбиращи се.
Ограничения на отговорността
При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, FiHealth  не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уеб сайтове чрез уеб сайта на FiHealth .
Свързани уеб сайтове
Когато получите достъп до други страници чрез уеб сайта на FiHealth , Вие можете да излезете от уеб сайта на FiHealth . FiHealth  не извършва преглед на който и да е уеб сайт, свързан с уеб сайта на FiHealth , и не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на такъв уеб сайт, както и за продуктите, услугите или други такива, предлагани чрез такъв уеб сайт.
Местни законови ограничения
Уеб сайтът на FiHealth  не е насочен към никое лице, под чиято и да е юрисдикция, при която (по причина на националността, местонахождението на това лице и други подобни) излъчването или достъпът до уеб сайта на FiHealth са забранени. Лицата, към които се прилага подобна забрана, не трябва да осъществяват достъп до уеб сайта на FiHealth .