Оценка на риска на работното място

Оценката на риска обхваща всички аспекти на трудовата дейност като: работни процеси;  работно оборудване – машини, съоръжения, инструменти и др.; работните места;  организацията на труда; други специфичнифактори, които могат да породят риск.

Разработване и предлагане на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск.

Консултации по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита. Изготвяне на списък на личните предпазни средства.

Подпомага работодателя при определяне на необходимостта от измерване на факторите на работната среда и електробезопасността, както и периодиката за измерванията. Организира и съдейства за извършването на измервания на факторите на работната среда и електробезопасността.