Услуги на Служба по трудова медицина

Ние предлагаме

Точният обхват на дейностите, извършвани от Служба по трудова медицина – Фи Хелт, се основава на Наредба № 3/ 25.01.2008 г. на МЗ и МТСП за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и се определя от условията на конкретния договор.

В изпълнение на основните си функции, „СТМ – Фи Хелт” ЕООД предоставя следните услуги :