Обучение по безопастност при работа

Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси.

Обучение на лицата провеждащи инструктаж.

Първоначално и ежегодно обучение на Комитетите и групите по условия на труд.

Обучение за оказване на първа долекарска помощ.

Превенция на социално значимите заболявания и връзката им с условията на труд.Стрес на работното място.

Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.