„Служба по трудова медицина - Фи Хелт” ЕООД

„Служба по трудова медицина – Фи Хелт” ЕООД е част от корпоративната група Fibank – Fihealth, като едноличен собственик на капитала на дружеството е „Фи Хелт Застраховане” АД.

Дружеството е регистрирано в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 466 /29.10.2010 г. ( ДОКУМЕНТ 466 СТР.1 / ДОКУМЕНТ 466 СТР.2 / ДОКУМЕНТ 466-5 СТР.1 / ДОКУМЕНТ № 466-7 ) и осъществява дейност, включително като администратор на лични данни, съгласно издадено удостоверение № 308086 на Комисията за защита на личните данни ( ДОКУМЕНТ № 308086 ).
Оказва методична помощ на работодателите за създаване на цялостна организация за безопасност и здраве при работа.
Основният предмет на дейност на дружеството е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Извършваните дейности са в съответствие с изискванията на: Кодекса на труда; Закона за здравословни и безопасни условия на труд,   Наредба № 3/25.01.2008 г. на МЗ и МТСП за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова /ДВ, бр.14/12.02.2008 г./ и останалите приложими поднормативни документи.

Предимства

Коректност и стриктно спазване на сроковете за изпълнение

Стремеж към пълно удоволетворяване на нарастващите изисквания на нашите клиенти, чрез индивидуален подход и непрекъснат мониторинг на качеството на услугата.

Квалифицирани специалисти с дългогодишен опит

Добронамереност и работа в екип.

Търсим комплексни, но не типови решения.

Опитваме се да сме до нашите клиенти, когато имат нужда от нас.

Контакти

При възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. Нашия екип ще отговори на всички.