Анализ на здравословното състеяние

Консултиране и подпомагане на работодателя при организиране на задължителни предварителни и периодичн и медицински прегледи и изследвания, вида на медицинските специалисти и честотата на превеждането им.

Изготвяне на заключения за пригодността на новопостъпилите работещи за даден вид работа.

Анализ на резултатите от периодичните медицински прегледи и изследвания.

Изготвяне на ежегоден анализ за здравното състояние на работещите на база на показателите за временна и трайна нетрудоспособност, данните за професионална заболеваемост, трудов травматизъм и връзката им с условията на труд.

Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещите, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.